Beratung

 

 Kontaktpersonen zu Forstpflanzenzüchtung: Forstliches Vermehrungsgutgesetz:

Name Abteilung Telefon E-Mail (@forst.bwl.de)
Dounavi, Dr., Aikaterini Waldnaturschutz 0761 / 4018 - 159 Aikaterini.Dounavi
Karopka, Manuel Waldnaturschutz 0761 / 4018 - 181 Manuel.Karopka

Zurück zu Beratungsthemen